มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

2 มิ.ย. 2563

บริษัท โจซิง เมดิคอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) บริจาคเครื่อง AED Trainer จำนวน 20 เครื่อง มูลค่า 390,000 บาท เพื่อมอบให้กับชมรมกู้ชีพทางน้ำประเทศไทย

ในพิธีมอบ “โล่แห่งเกียรติยศ” เพื่อยกย่องสรรเสริญบุคคลซึ่งเป็นตัวอย่างของการกระทำความดี อันเป็นที่ประจักษ์ในสังคม จำนวน 11 ท่าน ตามโครงการจิตอาสากู้ชีพไทย เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ประธานกรรมการมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้รับบริจาคเครื่อง AED Trainer จากบริษัท โจซิง เมดิคอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 20 เครื่อง มูลค่า 390,000 บาท เพื่อมอบให้กับชมรมกู้ชีพทางน้ำประเทศไทย

พร้อมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR และการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ AED ให้กับกลุ่มเป้าหมาย เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) จำนวน 100 คน โดยมีนายธนิตพล ไชยนันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข