มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

24 ก.ค. 2563

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) นำทีมโดยคุณสุเมธ ตันธุวนิตย์ได้บริจาคถังบรรจุน้ำดื่มบริโภค เพื่อมอบให้ประชาชน และหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพฉุกเฉินที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกล

มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินนำทีมโดยประธานกรรมการ ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ร่วมกับ มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์นำทีม (คุณกุลศักดิ์ (ลุงแกละ)) รับมอบถังบรรจุน้ำดื่มบริโภค จากบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) นำทีมโดยคุณสุเมธ ตันธุวนิตย์ เพื่อมอบให้ประชาชน และหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพฉุกเฉินที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร ณ ห้องสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ชั้น 1