เกี่ยวกับเรา

ชื่อ

:         มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในพระราชูปถัมภ์ (มพฉ.)

ชื่อภาษาอังกฤษ

:         NATIONAL FOUNDATION FOR EMERGENCY MEDICAL UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF HER ROYAL HIGHNESS PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN” (EMPS)

เครื่องหมายของมูลนิธิ

เครื่องหมายของ "ดาวแห่งชีวิต" (Star of Life) 6 แฉก ภายในมีสัญลักษณ์งูพันคทา ซึ่งหมายถึงภารกิจส้าคัญ 6 ประการ คือ

พื้นหลังเป็นธงชาติไทย

ลักษณะตามรูปเครื่องหมายมูลนิธิที่ปรากฎ

จดทะเบียนตั้งมูลนิธิ

:         วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔ 

 ลำดับที่ นบ.๑๙๐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล

สถานที่ตั้งมูลนิธิ 

:         ๘๘/๔๐ หมู่ที่ ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา
  สาธารณสุขซอย ๖ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

1

ด้าเนินการตามกระแสพระราชด้ารัส พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีต่อพสกนิกรด้านการแพทย์ฉุกเฉินและที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ฉุกเฉิน

2

เพื่อการกุศลสาธารณะ
ในประเทศไทย

3

 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อสนองเจตนารมณ์ ตามกฎหมาย

4

สนับสนุนเพื่อการช่วยเหลือ
และสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
และผู้ได้รับผลกระทบ
จากการเกิดสาธารณภัย

5

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จิตอาสา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และมูลนิธิภาคเอกชนต่างๆ ทั่วประเทศ ให้มีความรู้ความสามารถ
ตลอดจนมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

6

สนับสนุนทุนในการศึกษา วิจัย ระบบการแพทย์ฉุกเฉินรวมทั้งกิจกรรมอื่น ตามมติคณะกรรมการมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

7

เพื่อเป็นองค์กรประสานความร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆทำประโยชน์แก่สาธารณะในประเทศโดยมิได้แสวงหากำไร

8

เพื่อเป็นองค์กรประสาน สรรหา เชิดชูเกียรติจิตอาสา นอกระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

9

ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

เอกสารการจัดตั้งมูลนิธิ

ข้อบังคับมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉิน

ข้อบังคับ มพฉ.ในพระราชูปถัมภ์.pdf

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ทรงรับ มพฉ อยู่ในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพฯ ทรงรับ มพฉ. อยู่ในพระราชูปถัมภ์.pdf

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนมูลนิธิ 

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนของมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ.pdf

ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดนนทบุรี
เรื่องจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของมูลนิธิ 

ประกาศ เรื่องจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของมูลนิธิ.pdf