โครงการต่าง ๆ

โครงการต่างๆของมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

  • โครงการจิตอาสากู้ชีพไทย เทิดไท้องค์ราชัน

  • โครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานการแพทย์ฉุกเฉินภาคีภาคประชาชน

  • โครงการส่งเสริมชุมชนจัดหาเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ(AED)