การดำเนินงานที่ผ่านมา

กิจกรรมที่มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (มพฉ.) ดำเนินการใน
ปี พ.ศ. 2563