การดำเนินงาน
เดือนสิงหาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2563

มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (มพฉ.) จัดพิธีมอบ “โล่แห่งเกียรติยศ” เพื่อยกย่องสรรเสริญบุคคลซึ่งเป็นตัวอย่างของการกระทำความดี อันเป็นที่ประจักษ์ในสังคม จำนวน 11 ท่าน ตามโครงการจิตอาสากู้ชีพไทย เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

และในโอกาสนี้ ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ประธานกรรมการมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รับบริจาคเครื่อง AED Trainer จากบริษัท โจซิง เมดิคอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 20 เครื่อง มูลค่า 390,000 บาท เพื่อมอบให้กับชมรมกู้ชีพทางน้ำประเทศไทย

พร้อมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR และการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ AED ให้กับกลุ่มเป้าหมาย เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) จำนวน 100 คน โดยมีนายธนิตพล ไชยนันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563

มพฉ.จัดประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเครื่อง AED และชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขนาด 7 รายการ โดยมี ศ.เมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศ์ดีพร้อม เป็นประธารกรรมการ เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง มพฉ.ชั้น1

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563

มพฉ. สนับสนุนอุปกรณ์การฝึกสอนกดหน้าอกทำ CPR และการใช้ AED ให้กับวิทยากรจิตอาสา ในงานสอนพนักงานโรงแรมโอเรียลเต็ล จำนวน 65 คน
ณ โรงแรมโอเรียลเต็ล กทม.

และในวันเดียวกันนั้น มพฉ. จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมการมอบ และติดตั้ง AED โดยนพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เป็นประธานคณะฯ ได้จัดสรรเครื่อง AED ให้กับหน่วยงานที่ขอสนับสนุน ณ ห้อง 602 สพฉ.