โครงการจิตอาสากู้ชีพไทย เทิดไท้องค์ราชัน

ประจำปี ๒๕๖๔

ขอเชิญชวน หน่วยงาน/องค์กร เสนอชื่อจิตอาสากู้ชีพ เพื่อรับการสรรเสริญ และรับโล่ แห่งเกียรติยศ ประจําปี ๒๕๖๔

กลุ่มที่ ๑ จิตอาสากู้ชีพ เสียชีวิตขณะช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน “กู้ชีพด้วยชีวิต

กลุ่มที่ ๒ จิตอาสากู้ชีพ ช่วยเหลื่อผู้ป่วยฉุกเฉินรอดพ้นจากภยันตรายและตนเองปลอดภัย “เกียรติยศคนกล้า

กลุ่มที่ ๓ จิตอาสากู้ชีพ สะสมผลงานของการกระทําความดีเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนาน “จิตอาสากู้ชีพดีเด่น

กลุ่มที่ ๔ ผู้ให้การสนับสนุนมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในพระราชูปถัมภ์

ดูรายละเอียดได้ที่ไฟล์ต่างๆ

สามารถส่งชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาตามเกณฑ์และแบบฟอร์มที่กําหนด ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๒๕

ที่อยู่ มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในพระราชูปถัมภ์

๘๔/๔๐ หมู่ ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา สาธารณสุขขอย 5 ถนน ติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

หรือทาง Email : contact @ emft.or.th

โครงการจิตอาสากู้ชีพไทย เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี ๒๕๖๔V2.pdf
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ผู้รับโล่แห่งเกียรติยศ ประจำปี ๒๕๖๔V2.pdf
แบบฟอร์มในการเสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับรางวัล ประจำปี ๒๕๖๔V2.pdf