โครงการจิตอาสากู้ชีพไทย เทิดไท้องค์ราชัน

ประจำปี ๒๕๖

ขอเชิญชวนบุคคลหรือจิตอาสาที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์  สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้ารับโล่เกียรติยศ โครงการจิตอาสากู้ชีพไทย เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี ๒๕๖๕

โดยสามารถกรอกข้อมูลลงใน Google Form หรือ สแกน QR code ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

https://forms.gle/zVWdne4gLauu4LGv5

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับโล่เกียรติยศ

โครงการจิตอาสากู้ชีพไทย เทิดไท้องค์ราชัน ประจาปี ๒๕๖๕

เกณฑ์การพิจารณา

๑. เป็นผู้ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บ หรือมีอาการป่วยกะทันหัน หรือการทำงานของอวัยวะสาคัญ จำเป็นต้องได้รับการประเมินการจัดการ และการบำบัดรักษาอย่างทันท่วงที

๒. เป็นเหตุการณ์กระทาความดีที่เกิดขึ้น ณ ประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

๓. เป็นจิตอาสากู้ชีพ ได้กระทาความดีอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดตามหัวข้อต่อไปนี้

๔. ผลของการกระทำความดีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ

๕. ผลของการกระทำความดีมีความโดดเด่นจนเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางหรือเป็นประเด็นใหญ่ที่สื่อมวลชนให้ความสนใจนาเสนอข่าวจนเป็นที่รู้จักในวงกว้าง

๖. ตรวจสอบประวัติ ข้อเท็จจริง ของการทาความดีและพยานหลักฐานที่ถูกต้องเชื่อถือได้

๗. กรณีผู้กระทำคุณงามความดีได้รับการสรรเสริญการเชิดชูเกียรติ หรือรางวัลจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานอื่นแล้ว ทางมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในพระราชูปถัมภ์ ขอให้ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของคณะทำงานฯ พิจารณาในการคัดเลือกเข้ารับโล่เกียรติยศ

พิจารณาจากผลงานของจิตอาสาในแต่ละกลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ และกลุ่มที่ ๒ ผลงานตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันพิจารณาของคณะทำงานฯ

กลุ่มที่ การกระทาความดีด้านการแพทย์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี (ก่อนปี ๒๕๕๖)

กลุ่มที่ ๔ การกระทำความดีในการเข้าระงับยับยั้งผู้ประสบภยันอันตรายที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อชีวิต

กลุ่มที่ ๕ ผู้ให้การสนับสนุนมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในพระราชูปถัมภ์ ที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มที่ ๑ “กู้ชีพด้วยชีวิต” หมายถึง จิตอาสากู้ชีพ เสียชีวิตขณะช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน

กลุ่มที่ ๒ “เกียรติยศคนกล้า” หมายถึง จิตอาสากู้ชีพ ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินรอดพ้นจากภยันตรายและตนเองปลอดภัย

กลุ่มที่ ๓ “จิตอาสากู้ชีพดีเด่น” หมายถึง จิตอาสากู้ชีพ สะสมผลงานของการกระทาความดีเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนาน

กลุ่มที่ ๔ “จิตอาสาป้องกันการเสียชีวิตดีเด่น” หมายถึง จิตอาสา ที่มีผลการปฏิบัติงานในการเข้าระงับยับยั้งผู้ประสบภยันอันตรายที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อชีวิต

กลุ่มที่ ๕ ผู้ให้การสนับสนุนมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในพระราชูปถัมภ์

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับโล่เกียรติยศ ประจำปี 2565.pdf